top of page

הצהרת הון

הצהרת הון היא כלי שבאמצעותו רשות המיסים מקבלת מידע לבחינת אומדן הונו האישי של נישום ומהווה למעשה כלי משלים ודרך נוספת לקביעת הכנסות הנישום.
הצהרת הון של נישום תכלול את יתרת נכסיו והתחייבויותיו האישיים שלו ושל בת זוגו (התנאי הוא – נישואים כדין וניהול משק בית משותף) וגם של ילדיו מתחת לגיל 18. "ידועים בציבור" "פרודים" אינם נחשבים לבני-זוג ע"פ פקודת מס הכנסה.

 

מי נדרש בהגשת הצהרת הון ?
את ההצהרה יש למלא רק לפי דרישה מפורשת של רשות המסים. המועד החוקי להגשת הדוח הנו  120 יום ממועד הדרישה והיא מוגשת על גבי טופס 1219 של רשות המיסים.

 

הצהרת הון ראשונה:
את הדרישה להגשת הצהרת ההון הראשונה, תקבלו ככל הנראה מספר חודשים לאחר פתיחת העסק ומטרתה היא קבלת מידע ראשוני לבחינת אומדן הונו האישי של נישום.
ההצהרה הראשונה תהווה את יתרת הפתיחה של עלות נכסיו בניכוי התחייבויותיו ותשמש את רשות המסים לצורך השוואת הונו של הנישום שיוצהר על ידו גם בעת הגשת הצהרת ההון השנייה.
פקיד שומה מקבל את נתוני הדוח ובוחן את השינוי במצב נכסיו
והתחייבויותיו של הנישום שחל במהלך אותן שנים בהשוואה להצהרת ההון האחרונה שהוגשה על ידו.
יש מי שרואה בהצהרת ההון הראשונה כחשובה במעלה מאחר והיא מהווה את הבסיס להצהרות ההון שיבואו אחריה. כל פרט שיושמט בהצהרת ההון הראשונה עלול לעורר חשד בהצהרות ההון הבאות. 

 

הצהרת הון שניה ואילך

אחת למספר שנים פקיד שומה מבקש להציג הצהרת הון. הוא מקבל את נתוני הדוח ובוחן את השינוי במצב נכסיו והתחייבויותיו של הנישום שחל במהלך אותן שנים בהשוואה להצהרת ההון האחרונה שהוגשה על ידו.
 

מטרותיה של הצהרה הנוספת הם:
1. איתור הכנסות שלא דווחו למס הכנסה כגון הכנסות משכר דירה
למגורים שסכומן החודשי עולה על תקרת הפטור. 
2. איתור נכסים ו"מקורות הכנסה" שלא דווחו כגון: נדל"ן בישראל או
בחו"ל, ניירות ערך, קריפטו, חשבונות בחו"ל, חברות זרות בבעלות
הנישום.
3. איתור הכנסות ב"מחלוקת"-  הכנסות שדווחו כפטורות ממס או לא
נכללו בבסיס המס ופקיד השומה סובר אחרת.
4. הצלבת מידע מול נישומים אחרים.
אם נמצא הפרש הון בלתי מוסבר, ההנחה היא שקיים מקור הכנסה חייב
במס, שאינו דווח. כמובן שחזקה זו ניתנת לסתירה. במקרה זה, הנישום
יצטרך לספק הסברים על אותו הפרש הון בלתי מוסבר ולצרף אסמכתאות על מקורות הכסף.

לאור חשיבתה של הצהרת הון הראשונה והן של הבאות אחריה לרבות הסברים להפרשי ההון רצוי להיוועץ בעריכתה עם רואה חשבון.
משרדנו מסייע בהכנת הצהרת הון, בעריכת חישוב מפורט וניתוח
הגידול בהון מהצהרה להצהרה.

לקוחות ממליצים

לוגו מלון אירוס המדבר

מזה שנים , מאז שנבחרת להיות חשב המלון ניתן לראות את המקצועיות שלך , את ההבנה העמוקה בכול הנושאים הפיננסים ועולם ראיית החשבון.

 מלון אירוס המדבר
bottom of page