top of page

בודק שכר מוסמך

תחום העבודה והשכר עבר בשנים האחרונות שינויים רבים .

בחודש יוני 2012 נכנס לתוקפו "החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011", אשר מטרתו לשפר ולייעל את האכיפה כנגד מעסיקים המפרים את חוקי העבודה, להם זכאים העובדים המועסקים על ידם או עובדי הקבלן ממנו הם מקבלים שירותים.

על פי החוק, תאגידים בכלל ותאגידים המתקשרים עם קבלנים להעסקת עובדים בתחומים אבטחה, שמירה, ניקיון והסעדה בפרט, חשופים לתביעות משפטיות ועיצומים כספיים בגין הפרת חוקי עבודה שונים - כאשר האחריות על תנאי העסקת עובדי הקבלן מוטלת הן על התאגיד והן על מנכ"ל תאגיד, מזמין השירות.

כמו כן, החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה הגביר את הסנקציות הקיימות בגין אי עמידה בדרישות חוקי העבודה השונים בכל הנוגע להעסקת עובדים שכירים, וחייב כל מנכ"ל של ארגון לוודא ביתר שאת כי זכויות עובדיו נשמרות כראוי.

שירותי בודק שכר מוסמך במשרד דיין רואה חשבון -  ניתנים בהתאם לדרישות החוק ומתבססים על ניסיון של שנים בהפקת דוחות שכר, חוות דעת וביצוע בדיקות שכר בחברות ותאגידים.

למשרדנו ידע וניסיון רב בנושאי שכר ודיני עבודה.

לרואה חשבון דוד דיין תעודת בודקת שכר מוסמך מטעם משרד העבודה .

דו"ח בודק שכר מוסמך עשוי להיות ההבדל הדק שבין קנסות של עשרות ומאות אלפי ₪ לבין תיקון ליקויים והתאמת השכר לדיני העבודה מבעוד מועד.

סכומי העיצומים נעים בין 2,520 ₪ לבין  ₪  35,280 לכל הפרה. כאשר הסכומים מוכפלים לפי מספר ההפרות . החוק גם מאפשר הטלת אחריות אישית על מנכ"ל ונושאי משרה. ולכן יש שאומרים כי דו"ח בודק שכר מוסמך חשוב היום לא פחות מפוליסת ביטוח .

הערכות נכונה תהיה הזמנת דו"ח בודק שכר מוסמך עם תעודה ממשרד העבודה. 

באפשרותנו לסייע במיסוד תהליכי עבודה ובקרות מותאמות למניעת ההפרות שנמצאו והפרות נוספות בעתיד. אנו מבצעים בדיקות שכר בליווי דו"ח בפורמט הנדרש על פי חוק. בדו"ח מפורטים הליקויים ונקודות לשיפור ומבוצעת בדיקה חוזרת לתיקון הליקויים.


 

השירותים המוצעים:

  • בודקי שכר וזכויות עובדי קבלן (לרבות כ"בודק שכר מוסמך")

  • בדיקות שכר לעובדים שכירים

לקוחות ממליצים

לוגו מלון אירוס המדבר

מזה שנים , מאז שנבחרת להיות חשב המלון ניתן לראות את המקצועיות שלך , את ההבנה העמוקה בכול הנושאים הפיננסים ועולם ראיית החשבון.

 מלון אירוס המדבר
bottom of page