top of page

תכנון מס בפרישה 

תכנון פרישה הוא נושא מורכב ובעל חשיבות ממדרגה ראשונה, רצוי לתכנן את כל הקשור לפרישה בטרם מגיע מועד הפרישה.  בדרך כלל רמת ההכנסות בסמוך לפרישה גבוהה ומלווה במענקי פרישה חד פעמיים לעומת זאת לאחר הפרישה רמת ההכנסה לאחר הפרישה יורדת ומשולמת בצורת קצבה שבדרך כלל נמוכה יותר מתקופת העבודה. היועצות עם מומחה פרישה יכולה לחסוך סכומי כסף רבים גם בקופות הגמל והפנסיה וגם במיסים וזאת באם מתכננים נכון את המס ומנצלים את כל הטבות המס בפרישה.
הגורמים והנושאים שיש להיוועץ בטרם הפרישה:
אקטואר- תכנון נכון לשימוש בקופות הגמל והפנסיה שבהם הופקדו כספי הפיצויים והתגמולים, מתי למשוך ובאיזה צורה, האם בסכום אחד או קצבה חודשית או שילוב שלהם, האם כדאי להמשיך להפקיד ועוד.
מומלץ לבדוק בפרישה האם מוצו כל זכויותיך עם סיום יחסי עובד מעביד ובהתייחס להסכם הפרישה.
תכנון מס הינו שלב נוסף, שלב זה מחייב החלטות בין מספר חלופות שמספק החוק כדוגמת, האם לבצע פריסת פיצויים, האם למשוך את כספי הפיצויים בפטור, האם לא לנצל את הפטור ולממש את הפטור על הקצבה, או להחליט ולשלב בין החלופות.

פיצויים

פיצויים הינו מרכיב עיקרי ממענקי פרישה המשולמים לעובד עקב הפסקת עבודתו, מענקי פרישה בעת סיום יחסי העבודה פטור מביטוח לאומי וממס בריאות וכן פטור ממס הכנסה עד לשכר חודש לכל שנת עבודה כפול מספר שנות העבודה, בכפוף לתקרות. ניתן במצבים מסויימים להגדיל את השכר הפטור עד 1.5 מהמשכורת לחישוב.
לפעמים כדאי לנצל את הזכות ולפרוס את הפיצויים לשנים קדימה, שנות הפריסה תלויות בותק שנצבר במקום העבודה, בדרך כלל הפריסה קדימה כדאית באם צפוי ירידה בהכנסה. ניתן גם לבצע פריסה רטרואקטיבית באם בוחרים.
דרכים נוספות להקטנה או דחייה מס הכנסה על מענק פרישה הינה באמצעות רצף קצבה או רצף פיצויים.

ניצול הפטור על הפיצויים הפטורים עלול לפגוע בזכות לפטור ממס על הפנסיה בגיל פרישה.

דוגמא לפריסה

אדם עזב עבודה ב- 1 1 2015 לאחר 16 שנות עבודה קיבל

מענק שחלקו החייב הוא בסך 600,000 ₪. צפויות לו

הכנסות בסך 120,000 ₪ לשנה.

חישוב כולל המענק

חישוב ללא המענק

חישוב כולל המענק

חישוב ללא המענק

בגין המענק החייב, בכל ארבעת שנות הפריסה ישלם מס בסך 170,400 ₪. ביחס

למצב ללא פריסה, מדובר בחיסכון מס משמעותי בסך 55,726.

 

משרדנו מתמחה בנושא פרישה ופיצויים: ביעוץ וטיפול נדרש מול רשות המיסים עד לסיום ההליך והשגת כל האישורים הנדרשים

לקוחות ממליצים

לוגו מלון אירוס המדבר

מזה שנים , מאז שנבחרת להיות חשב המלון ניתן לראות את המקצועיות שלך , את ההבנה העמוקה בכול הנושאים הפיננסים ועולם ראיית החשבון.

 מלון אירוס המדבר
bottom of page